Nasze projekty:

 


PFE  Partnerstwo dla Przedsiębiorczości w Szkołach Średnich

Projekt realizowany jest w ramach programu UE LLP Leonardo da Vinci.

Celem projektu PFE jest:

•    Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedsiębiorczości pracujących w szkołach zawodowych
•  Wzrost umiejętności i wiedzy z przedsiębiorczości studentów / absolwentów kształcenia zawodowego, która przyczyni się do ich konkurencyjności na rynku europejskim
•    Zidentyfikowanie strategii i metodologii nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych na poziomie europejskim
•   Rozwój  kompetencji językowych, kulturowych, społecznych i informatycznych osób uczestniczących w projekcie 

REZULTATY PROJEKTU:

- strona internetowa projektu w językach wszystkich partnerów http://pfeprojectpoland.wordpress.com/
- badanie porównawcze “Nauczanie przedsiębiorczości w szkołach zawodowych” dostępne w językach wszystkich partnerów
- materiały promujące projekt ( ulotka, plakat)
- 20 scenariuszy lekcji z przedsiębiorczości dla szkół zawodowych ( 5 na partnera)
- Broszura podsumowująca dydaktyczne osiągnięcia projektu dostępna w językach wszystkich partnerów
- 4 seminaria dla nauczycieli szkół zawodowych ( 1 seminarium na partnera)
- Końcowe seminarium tematyczne w Łodzi 

PARTNERSTWO PROJEKTU:

POLSKA

Oświatowiec Łódź to prywatna instytucja edukacyjna, która powstała w 2004 roku. Głównym obszarem naszej działalności jest edukacja dorosłych i edukacja zawodowa. Prowadzimy również badania i analizy na tym polu. Oświatowiec ma doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu różnego rodzaju krótkich kursów, od poświęconych ogólnej edukacji (kompetencje kluczowe, umiejętności miękkie, umiejętności podstawowe) do specjalistycznych kursów zawodowych (zarządzanie ogólne, zarządzanie nieruchomościami, bazą hotelową, zarządzanie w turystyce itd.). Nasza firma zaangażowana była również w organizację kampanii promocyjnych- rekrutację uczestników imprez, promocję wydarzeń i działań społecznych.

TURCJA

 Kastamonu

Przemysłowa Szkoła Zawodowa z Kastamonu została założona aby umożliwić kształcenie zawodowe sierot i trudnej młodzieży w roku 1869. Jest to jedna z pierwszych takich szkół na świecie. Dzieci były kształcone  w zawodzie krawca, drukarza, szewca i stolarza. W roku 1976 szkoła otrzymała nowy status Zawodowej Szkoły Przemysłowej.  W 1976 i 1977 otworzono kierunek mechaniczny, a w latach 1980-81 elektryczny. Obecnie szkoła współpracuje z Anatolijskim Technikum, aby kształcić w następujących kierunkach: elektronika, mechanika, meblarstwo, mechanika samochodowa, technika komputerowa i metalurgia.

Izmir

Średnia zawodowa szkoła Buca została założona w roku 1978. W chwili obecnej zatrudnia 138 nauczycieli i 2300 uczniów. Szkoła oferuje specjalizacje w elektryce, elektronice, informatyce, budownictwie i metalurgii. Szkoła Buca jest największą tego typu placówką w regionie. Czas nauki w szkole to 4 lata. Po zakończeniu szkoły, uczniowie mogą kontynuować naukę na uniwersytecie bez egzaminów wstępnych przez 2 lata na poziomie licencjata i z egzaminami wstępnymi przez 4 lata na poziomie magisterskim.

 GRECJA

Zawodowa szkoła wieczorowa w Chanii na greckiej wyspie Kreta ma 350 uczniów i zatrudnia 40 nauczycieli. Specjalizuje się w nauczaniu technologii stosowanych, zarządzania i ekonomii, rolnictwa, technologii żywności oraz promocji zdrowia. Samo ukończenie szkoły  prowadzi do certyfikacji na poziomie 3, gdy uczeń zdecyduje się na dodatkowy rok praktyk zawodowych w autentycznej firmie, otrzyma certyfikacje na poziomie 4, co oznacza, że może kontynuować naukę na poziomie szkolnictwa wyższego.  Zajęcia w szkole i praktyki pomagają uczniom doskonalić umiejętności zawodowe, pomocne na rynku pracy, jak również sprzyjające podejmowaniu własnych konkurencyjnych inicjatyw biznesowych.

 PLANOWANE DZIAŁANIA:

•    Pierwsze spotkanie projektowe w Łodzi ( Polska) w grudniu 2013
•    Zaprojektowanie logo i strony internetowej projektu
•    Stworzenie badania porównawczego “Nauczanie przedsiębiorczości w szkołach zawodowych”
•    Drugie spotkanie projektowe w Izmirze (Turcja ) w marcu 2014
•    Stworzenie planu promocji projektu i upowszechniania jego rezultatów
•    Zaprojektowanie ulotki i plakatu promujących projekt
•    Złożenie raportu połowinowego przez 4 partnerów
•    Opracowanie scenariuszy lekcji z przedsiębiorczości przez każdego z partnerów
•    Trzecie spotkanie projektowe w Chania ( Grecja) w październiku 2014 
•    Organizacja seminariów dla nauczycieli w każdym kraju partnerskim
•    Przeprowadzenie zajęć z uczniami szkół zawodowych w oparciu o scenariusze powstałe w projekcie
•    Czwarte spotkanie projektowe w Kastamonu ( Turcja) w kwietniu 2015 
•    Opracowanie broszury podsumowującej dydaktyczne osiągnięcia projektu
•  Piąte spotkanie partnerskie w Łodzi połączone z organizacją tematycznego seminarium dla nauczycieli szkół zawodowych w czerwcu 2015
•    Prowadzenie działań mających na celu promocję projektu w każdym z krajów partnerskich 
•    Złożenie raportu końcowego  przez 4 partnerów
 

Projekt Partnerski w programie Grundtvig "Pakiet edukacyjny dla migrujących rodziców. "

Pomysł projektu pochodzi od nauczycieli i pracowników socjalnych, którzy chcieli pomóc dzieciom, których rodzice wyjechali z domu do pracy, czy to za granicę, czy w inny rejon swojego kraju. Problem dzieci pozostawionych w domu, podczas gdy ich rodzice wyjechali „za pracą”, dotyka szczególnie mniej rozwiniętych krajów członkowskich Unii Europejskiej lub krajów kandydujących.

Celem projektu jest pomoc w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych między członkami rodzin, w których rodzice wyjechali do pracy, pozostawiając swoje dzieci w domach.
Unia Europejska stworzyła wiele programów, szkoleń czy specjalnych ośrodków edukacyjnych dla migrujących rodziców i ich dzieci, które podróżują razem z nimi, aby lepiej integrowali się z nowym środowiskiem. Natomiast problem dzieci, które zostały w domu, podczas gdy ich rodzice pracują np. za granicą, jest znacznie mniej rozpoznany. Nawet oficjalne statystyki nie podają dokładnej liczby dzieci, których rodzice wyjechali do pracy w inne miejsce.

Partnerstwo projektu wierzy, że dodatkowa edukacja skierowana do migrujących rodziców, wyposaży ich w niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą im zachować bliską więź z dziećmi i innymi członkami rodzi, którzy zostali w domu.

Działania/Rezultaty projektu:

 • badanie przeprowadzone w krajach partnerstwa (PL, LT, CZ, TR, RO, LV) mające na celu zebranie danych na temat skali problemu “migrujących rodzin”; opracowanie studiów przypadku rodziców i innych dorosłych członków rodzin, które zobrazują problemy komunikacyjne, z jakimi osoby te się spotykają, decydując się na migrację;
 • stworzenie programu szkoleniowego, opartego na wynikach badań
 • zorganizowanie kursu pilotażowego dla migrujących rodziców i ich małżonków w każdym z krajów partnerskich – szkolenie będzie poświęcone psychologicznym aspektom komunikacji, umiejętnościom korzystania z elektronicznych narzędzi do komunikacji; kurs będzie miał elastyczną formę: spotkania, szkolenie zdalne, wymiana e-maili, uczenie się na odległość i poprzez sieci społecznościowe;
 • stworzenie strony internetowej projektu;
 • publikacja internetowa e-booka zawierającego historie migrujących rodziców oraz materiały szkoleniowe powstałe podczas prac nad projektem. Publikacja dostępna będzie we wszystkich językach projektu.

Projekt jest realizowany w europejskim partnerstwie następujących instytucji:

 • Centrum pro verejnou politiku – Praga, Czechy, (koordynator)
 • Mersin Il Milli Egitim Mudurlugu – Mersin, Turcja
 • Menedzmenta Holding - Ryga, Łotwa
 • Joniskelio Igno Karpio zemes ukio ir paslaugu mokykla - Pasvalys , Litwa
 • Colegiul Tehnic Metalurgic – Slatina, Rumunia,
 • Oświatowiec-Łódź sp. z o.o. – Łódź, Polska,

Projekt realizowany jest w ramach programu Uczenie się Przez Całe Życie (Grundtvig-Partnership. Numer projektu: 2012-1-LT1-GRU06-07134 8.

Czas realizacji: 2012-2014

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU


 

 

Projekt Partnerski w programie Grundtvig “Edukacja dla kobiet z obszarów wiejskich w Europie”

Partnerzy:

 • Atarfe City Council ( Hiszpania) – koordynator
 • Associazione Eurokom, Gerace ( Włochy)
 • Oświatowiec, Łódź ( Polska)
 • Tosya Genclik Gundemi, Kastamonu (Turcja)

Ogólnie o projekcie

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby kobiet 45+ z obszarów wiejskich z całej Europy , jego celem jest podniesienie kwalifikacji tych kobiet, jak również jakości szkoleń adresowanych do tej grupy docelowej. Ma również zachęcić do tworzenia międzynarodowej sieci instytucji wokół tego tematu edukacyjnych zajmujących kształceniem przez całe życie poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń oraz europejskich dobrych praktyk. Projekt stawia sobie za cel podniesienie świadomości na temat przeszkód edukacyjnych, ale również możliwości, jakie stają przed kobietami z obszarów wiejskich, chciałby także podnieść poziom zatrudnialności wśród tej grupy docelowej. Zwykle te kobiety nie są zainteresowane kształceniem przez całe życie lub tez nie mają do niego dostępu.
Dzięki udziałowi w spotkaniach międzynarodowych organizacje i lokalne społeczności zostaną uwrażliwione na szerszy europejski kontekst tego problemu.

Interaktywna strona internetowa oraz zbiór dobrych praktyk na temat zarządzania edukacją ustawiczną w regionach wiejskich mogą zapewnić sukces projektowi. Strona internetowa będzie miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń zarówno dla pracowników projektu, jak kobiet z obszarów wiejskich oraz organizacji edukacyjnych oferujących szkolenia.
Realizacja tego projektu zainicjuje dialog między różnymi regionami Europy na temat edukacji kobiet z obszarów wiejskich, pogłębi wiedzę na ich sytuacji, jak również wpłynie na większą tolerancję między krajami i kulturami.

Kontekst

Badania przeprowadzone przez Unię Europejską wyraźnie wskazują, iz poziom zatrudniania kobiet z obszarów wiejskich jest niższy w stosunku do całej populacji, szczególnie kobiet 45+ , wiąże się to nierozerwalnie z niższymi kwalifikacjami oraz z utrudnionym dostępem do edukacji lub też brakiem informacji na temat fenomenu kształcenia przez całe życie. Rola kobiet z obszarów wiejskich często ogranicza się do obowiązków rodzinnych i domowych, w przeciwieństwie do mężczyzn, których pozycja związana jest z życiem publicznym i zawodowym. Plan działania mający na celu większe upodmiotowienie kobiet z obszarów wiejskich musi być opary o promocję wartości, struktur i procesów, które będą mogły zniwelować nierówności w dostępie do politycznych, społecznych i ekonomicznych zasobów. Edukacja odgrywa w tym bardzo ważną rolę, ponieważ podwyższa kwalifikację.

Cele projektu:

 • Ułatwienie kobietom z terenów wiejskich dostępu do edukacji/“uczenia się przez całe życie”, dzięki czemu poznają alternatywne sposoby nauki i zyskają lepszy dostęp do rynku pracy
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości i zmiana postrzegania własnej osoby wśród kobiet 45+ z grupy docelowej, co przyczyni się do włączenia ich system edukacji dorosłych
 • Przygotowanie kobiet z grupy docelowej do ponownego zaangażowania się w edukację zawodową
 • Wymiana doświadczeń między europejskimi instytucjami edukacji dorosłych na temat metod pracy i dobrych praktyk, które przyczyniają się do promowania edukacji i zwiększenia zatrudnialności kobiet z terenów wiejskich
 • Zwiększenie mobilności kobiet z terenów wiejskich, co ułatwi proces uczenia się przez całe życie oraz poznanie kulturalnego i społecznego krajobrazu Europy
 • Wzmocnienie kooperacji i wspólnych działań instytucji szkoleniowych biorących udział w projekcie i tych, które dołączą do nas w przyszłości

Rezultaty projektu:

 • Zebranie dobrych praktyk z krajów partnerskich na temat kształcenia przez całe życie kobiet z obszarów wiejskich
 • 4 międzynarodowe spotkania partnerskie połączone z lokalnymi seminariami na temat edukacji kobiet z obszarów wiejskich
 • Strona internetowa projektu http://rtrainprojectpl.wordpress.com/
 • Sieć instytucji zainteresowanych promowaniem i wprowadzaniem kształcenia przez całe życie na obszary wiejskie